POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests, més conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, EL 3/2018), així com la normativa que els desenvolupa, així com la normativa que el desenvolupa, 312 BIKE & TOURS, SL l’informa que les dades personals obtingudes a través de la plataforma d’inscripció seran incloses en un fitxer automatitzat el responsable és 312 BIKE & TOURS SL (des d’ara, 312 Bike & Tours) amb domicili social a Carrer de Rafel Blanes, 90, 07570, Artà, Illes Balears, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca el 7 de juliol de 2016, en el Tom 2.666 de l’Arxiu, Secció n general, foli 26, secció 8, full número PM-79.193, inscripció 1a, i identificada fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el número de CIF: B-57.967.622.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació i comercialització de el servei i d’activitats relacionades amb els mateixos, així com per a finalitats estadístiques i de millora de la qualitat de l’servei.

Les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari s’entenen veraces i correctes sent aquest últim l’únic responsable de que la informació proporcionada són real i verídica.
El termini durant el qual es conservaran les dades personals recollides mitjançant el formulari serà de quatre anys, una vegada que l’Usuari s’hagi donat de baixa.

312 Bike & Tours es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix RGPD.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

L’usuari consent en el tractament de les dades de caràcter personal que hagi proporcionat voluntàriament, previ consentiment exprés, amb la finalitat d’enviar-li informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials per al que podrem elaborar perfils d’usuari que ens permetin realitzar-li ofertes personalitzades. Aquestes comunicacions inclouran la paraula PUBLICITAT.

Igualment, li comuniquem que aquestes dades podran ser cedides (sempre que vostè hagi donat el seu consentiment exprés) per als fins esmentats anteriorment a l’empresa arrière DU gran grup, SL (en endavant, arrivo CYCLING) l’activitat és la d’agència de viatges minorista especialitzada en turisme esportiu, amb la finalitat de comunicar ofertes i promocions de caràcter turístic i esportiu, així com per a finalitats estadístiques i de millora de la qualitat de l’servei. El consentiment per a la comunicació de les dades de caràcter personal té el caràcter de revocable. Arrière DU POLOTON, S. L. s’obliga, pel sol fet de la comunicació de les dades, a l’observança de les disposicions de l’RGPD.

A excepció de la previsió anterior, i sempre que vostè hagi donat el seu consentiment exprés, les dades de caràcter personal que vostè voluntàriament hagi proporcionat a 312 Bike & Tours no seran objecte de cessió a cap altre subjecte ni empresa, excepte en els supòsits concrets en que aquesta cessió es trobi emparada pel RGPD. No obstant això, sense perjudici de l’anterior, l’usuari accepta la cessió a tercers de les dades que voluntàriament ha proporcionat que siguin estrictament necessaris per al compliment de l’servei sol·licitat.

L’informem que, d’acord amb el RGPD, vostè podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, limitació, rectificació, cancel·lació i oposició, o revocació de qualsevol de la seva atorgat consentiment dirigint un escrit a 312 Bike & Tours SL amb domicili social a Carrer de Rafel Blanes, 90, 07570, Artà, Illes Balears, o mitjançant la remissió d’un correu electrònic dirigit a la següent adreça: info@granfondoalbertocontador.com.

Si us plau, llegiu detingudament aquesta declaració de privacitat abans d’usar aquest Lloc, coneixerà la forma en què processarem les seves dades personals. L’ús d’aquest Lloc implica l’acceptació de la nostra política de privacitat. En cas contrari no faci servir aquest Lloc.

En cas que l’usuari tingui qualsevol dubte sobre protecció de dades o el seu dret a intimitat, poseu-vos en contacte amb 312 Bike & Tours per qualsevol dels mitjans indicats a l’inici d’aquest Avís.