REGLAMENT XIII TotalEnergies GRAN FONDOALBERTO CONTADOR

ARTICLE 1. LA GRAN FONDO

La XIII edición de la TotalEnergies Gran Fondo Contador tendrà la sortida oficial a les 8:00h del dissabte dia 21 de setembre de 2024 a Oliva, (València). Constarà d’un únic recorregut de 146km i finalitzarà al mateix lloc de la sortida, de la citada localitat on es tancarà el control d’arribades a les 14:25h.

De la mateixa manera, s’estableixen diferents temps de tall intermedis al llarg del recorregut, que s’indiquen clarament al quadern de ruta de la cursa. Aquest quadern de ruta es pot consultar a la web de l’esdeveniment. S’hi indiquen els temps màxims de pas i el ritme de velocitat mitjana mínima per a cada distància i en punts intermedis.

Tot participant que no compleixi el ritme mínim estipulat al quadern de ruta o que sigui avançat pel vehicle de “final de prova” es considera fora de la cursa. A partir d’aquest moment pot fer ús del bus escombra o bé, ja exclòs de la prova, en cas que decideixi continuar el recorregut en bicicleta passa a ser, sota la seva responsabilitat, usuari “normal” de la via pública, sense cap mena d’assistència per part de l’Organització i amb el trànsit obert.

La participació a la Gran Fondo Alberto Contador està oberta a tot ciclista major de 18 anys o bé de més de 15 anys amb una autorització o consentiment per escrit signat pels seus pares o tutors legals.

La prova té lloc per carreteres tancades al trànsit.

L’Organització es reserva el dret a modificar l’horari de sortida, el recorregut i els temps de tall.

Sense avís previ, l’Organització es reserva el dret a realitzar modificacions tant en el o els recorreguts, com en el desenvolupament de la marxa quan, per algun motiu, ho consideri necessari.

Així mateix, també es reserva el dret d’admissió.

L’Organització, assessorada per organismes vinculats a Protecció Civil, pot decretar la suspensió parcial o total de la marxa en cas que disposi de prou informació sobre riscos que puguin afectar la seguretat dels participants o del personal col·laborador. Aquests riscos poden estar associats a fenòmens meteorològics adversos (tempestes, vents forts, pedregades, etc.), inundacions, corriments de terres, pandèmies, amenaces terroristes, etc. o a qualsevol altre incident extern a la marxa cicloesportiva que potencialment la pugui afectar.

ARTICLE 2. ENTITAT ORGANITZADORA

L’Organitzador de la prova és l’entitat 312 Bike & Tours SLU (d’ara endavant, 312 Bike & Tours), amb domicili social al carrer de les Parres, 51, 07570 Artà (Illes Balears), inscrita al Registre Mercantil de Palma el 7 de juliol de 2016, al Tom 2.666 de l’Arxiu, Secció General, Foli 26, Secció 8, Full número PM-79.193, inscripció 1a, i identificada fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el CIF número B-57967622.

La inscripció prèvia davant de l’Organitzador és obligatòria. L’Organitzador atribueix a cada participant un dorsal i/o una placa per al quadre.

ARTICLE 3. NORMATIVA

La XIII edición de la TotalEnergies Gran Fondo Contador és una prova cicloesportiva regulada a l’ARTICLE 9 del Reglament de ciclisme de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (d’ara endavant, RFEC). La TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador és una prova cicloesportiva de velocitat lliure, amb el trànsit tancat, amb un grau de dificultat apreciable (quilometratge o desnivell) i en què la participació i l’esforç individual suposen una motivació de superació personal. Els participants hi estan identificats amb dorsals o plaques a la bicicleta. S’ha d’establir un cens de tots els participants que acabin la prova i se’ls lliuraran diplomes amb certificat de quilometratge i temps aproximat invertit en la realització del recorregut, tot plegat en el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com exercici físic amb finalitats de lleure i turístiques o culturals.

Les proves se sotmeten a les disposicions que figuren a l’Annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre de 2003, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació.

La Prefectura Provincial de Trànsit, la Guàrdia Civil, la Policia Municipal, Protecció Civil i Motos Enlace han de vetllar per la seguretat de la cursa. El participant es compromet a acceptar les directrius del personal de l’Organització i dels cossos de seguretat i de primers auxilis.

Tots els participants són responsables de mantenir un comportament respectuós envers el medi ambient; és a dir, han d’adoptar totes les mesures que siguin adients en matèria de protecció del medi ambient i, per tant, no poden llençar deixalles ni embrutar l’itinerari de la prova.

ARTICLE 4. RISCOS INHERENTS A LA PARTICIPACIÓ

El participant, en el moment de la inscripció, manifesta que és físicament apte per a la realització de la prova. És obligació de cada ciclista assegurar-se, abans de participar en l’esdeveniment, que està en perfectes condicions de salut i que és apte per a l’esforç físic que es requereix per participar en aquest esdeveniment.

El participant declara que assumeix els riscos inherents a la participació en una prova i que eximeix l’Organització de la prova de tota responsabilitat per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova. L’Organització no es fa responsable de cap accident del qual pugui ser causa o víctima el participant, que ha d’estar cobert per les assegurances pròpies de la llicència o per una assegurança d’un dia. L’Organització tampoc no es fa solidària de les despeses ni dels deutes que puguin contraure els participants durant la marxa, ni de les pèrdues o avaries que puguin patir les bicicletes o altres equips dels participants.

El participant eximeix l’Organització de responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

L’usuari eximeix 312 Bike & Tours, el president i la Junta Directiva de la Secció Esportiva 312 Bike & Tours, l’RFEC, i/o qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de la prova, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat tant per fets relacionats amb la circulació com per accidents esportius, inclosa qualsevol reclamació per danys personals o de tercers.

ARTICLE 5. OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

Els participants tenen les obligacions següents:

 • És obligatori dur casc
 • És recomenable l’ús del mallot oficial de la prova com element distintiu per a facilitar el treball dels organitzadors, voluntaris i cossos de seguretat.
 • No es permet emprar bicicletes assistides elèctricament
 • Per motius de seguretat, només es pot participar amb bicicletes de carretera convencionals amb frens a totes dues rodes (no es permeten bicicletes tipus fixie) i sense acoblaments (no es permeten bicicletes de contrarellotge ni de triatló)
 • Es permet l’ús de bicicletes de mà (handbikes) o adaptades a persones amb mobilitat reduïda

ARTICLE 6. RECORREGUT

El recorregut estarà senyalitzat amb claredat amb ajuda d’un sistema de fletxes i panells, així com amb senyalitzadors. La senyalització s’anirà retirant d’acord amb els temps de pas.

Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors.

L’usuari ha d’haver llegit, ha de conèixer i d’acceptar les condicions de participació en la XIII Gran Fondo Alberto Contador:

 • L’usuari sap que hi ha trams perillosos en què cal extremar la precaució, així com descensos perllongats amb corbes en què ha de moderar la velocitat per tal d’evitar danys propis i/o aliens. També sap que hi ha trams en què l’estat de la carretera pot no reunir les condicions de seguretat adequades i diversos túnels que pot ser que NO estiguin il·luminats. Per tot plegat, l’usuari eximeix de manera expressa 312 Bike & Tours de la responsabilitat per qualsevol perjudici que pugui patir a causa del mal estat de les carreteres o d’algun defecte en les infraestructures viàries.
 • L’usuari sap que pot patir un accident esportiu inherent a la pràctica del ciclisme. En aquest sentit, l’usuari assumeix personalment la responsabilitat dels accidents que pugui patir ell mateix o que pugui causar a qualsevol altre participant de la prova, i eximeix i manté indemne 312 Bike & Tours de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests accidents.

ARTICLE 7. PROHIBICIONS DURANT EL RECORREGUT

Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle queda exclòs per l’Organització.

Estan totalment prohibits els vehicles acompanyants d’acord amb les NORMES de trànsit: les forces i cossos de seguretat de l’Estat han d’aturar els vehicles acompanyants, que s’han de fer responsables de les sancions que els ocasioni l’incompliment de la norma de circulació.

L’Organització es reserva el dret d’emprendre accions contra les persones que incompleixin la normativa, incloent-hi la prohibició de participar en futures edicions de la marxa.

ARTICLE 8. INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA, DORSAL, XIP I CONTROL DEL TEMPS

Per participar en l’esdeveniment és obligatòria la inscripció prèvia.

La recollida del dorsal i de la bossa del corredor únicament es pot fer durant els dies que l’Organització habiliti en aquest sentit. No es poden fer ni enviaments ni recollides posteriors. La no recollida de la bossa del participant amb el dorsal durant els dies habilitats per l’Organització implica la renúncia a participar en l’esdeveniment, sense dret a cap devolució de les quantitats pagades a 312 Bike & Tours en concepte de drets d’inscripció o per qualsevol altre motiu.

Tot participant ha de dur visible, de manera obligatòria, el dorsal de la bicicleta. El ciclista que no dugui col·locat de manera visible el dorsal de bicicleta al manillar serà exclòs del recorregut per membres de l’Organització o per les forces de l’ordre, i pot rebre una sanció per aquest motiu.

El dorsal i el xip són personals i intransferibles. La persona inscrita només pot participar amb el dorsal que li ha estat assignat i es compromet no permetre’n l’ús a d’altres persones.

El participant ha d’acudir personalment a retirar el seu dorsal, amb una identificació en vigor (DNI o passaport) i en cas de no poder assistir podrà autoritzar a un tercer mitjançant la següent autorització.

Tal com indica el reglament de trànsit, les vies per on es desenvolupa l’esdeveniment estan reservades de manera exclusiva als participants.

El control de temps es realitza de manera electrònica mitjançant l’ús d’un xip. És obligatori fer servir el xip, que va adherit a la placa numerada. La placa s’ha de col·locar subjecta a la part davantera del manillar. El xip no funciona si està en contacte directe amb la bicicleta, si està doblegat o si es col·loca en un altre lloc. Tot participant que no el dugui serà exclòs del recorregut i pot ser sancionat pels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

L’Organització es reserva el dret d’emprendre accions contra les persones que incompleixin la normativa, inclosa la prohibició de participar en futures edicions de la cursa.

El sistema de control de temps ha demostrat la seva fiabilitat, per la qual cosa de manera automàtica es consideraran no classificats els participants que no tinguin pas de control a tots els punts: sortida a l’hora prevista, arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut.

ARTICLE 9. QUADERN DE RUTA

El quadern de ruta de la prova es pot consultar a la web de l’esdeveniment. S’hi indiquen els temps màxims de pas i el ritme de velocitat mitjana mínima de cada distància.

Tot participant que sigui avançat pel vehicle de “final de prova” es considera fora de la cursa: a partir d’aquest moment pot fer ús del bus escombra o bé, ja exclòs de la prova, en cas que decideixi continuar el recorregut en bicicleta passa a ser, sota la seva responsabilitat, usuari “normal” de la via pública, sense cap mena d’assistència per part de l’Organització i amb el trànsit obert.

ARTICLE 10. AVITUALLAMENTS

En el recorregut es disposarà d’avituallaments líquids i sòlids, la ubicació dels quals es pot consultar a la pàgina web. Als avituallaments hi haurà personal d’assistència de l’Organització degudament identificat.

També s’habilitaran lavabos, per la qual cosa es considera una falta greu no fer-los servir.

Així mateix, s’estableix una zona de descans i avituallament a la meta, on es lliurarà un tiquet de menjar i beguda a cada participant.

Als punts d’avituallament l’Organització disposarà d’assistència mecànica. En cas d’avaria reparable en aquest punt, les peces de recanvi correran a càrrec del participant.

ARTICLE 11. ELS VERDS

L’Organització designa un grup de participants anomenat “els Verds” amb la funció de vetllar per la seguretat de la prova. Aquest grup, els membres del qual es distingeixen pel seu particular mallot amb cercles verds, serà al capdavant de la marxa en els quilòmetres neutralitzats i es deixarà caure a poc a poc fins que l’atrapin els darrers corredors, marcant així el final de la marxa regulada.

ARTICLE 12. SERVEIS MÈDICS

L’Organització disposa, durant el desenvolupament de la prova i de manera permanent, d’un equip de metges, ambulàncies i UVI mòbils, diversos punts d’auxili fixos, un punt d’atenció mèdica a l’arribada i autobús escombra.

L’esdeveniment compta amb els serveis mèdics necessaris per fer front a qualsevol circumstància i/o accident que pugui produir-se durant l’esdeveniment. En cas que el participant vulgui i necessiti serveis mèdics externs a l’Organització de la prova, n’ha d’assumir el cost total.

L’Organització ha de lliurar als participants, juntament amb la bossa, una targeta amb els telèfons de contacte en cas d’emergència mèdica o de necessitat d’assistència. Aquesta targeta s’ha de dur al damunt durant la realització de la prova.

El telèfon d’assistència mèdica (+34) 621396853 s’ha de fer servir, així com el 112, per demanar assistència mèdica urgent, pròpia o per a un altre participant o membre de l’Organització.

El telèfon d’assistència general (+34) 644614859 s’ha de fer servir en cas d’avaria mecànica, per sol·licitar informació sobre el bus escombra o altres necessitats.

A títol informatiu, la targeta d’emergència també indica els temps de tall principals dels tres recorreguts.

ARTICLE 13. PREMIS I TROFEUS

A la finalització de la cursa es lliuraran trofeus commemoratius:

 • Als tres primers participants masculins i femenins.
 • Al participant més jove masculí i femení.
 • Al participant més veterà masculí i femení.
 • Altres premis en funció de la participació
 • Els obsequis per als participants es lliuren a la línia de meta, no es poden enviar per correus.
 • Així mateix, es lliuraran medalles commemoratives a tots els participants que creuin la línia de meta dins del temps límit establert.

ARTICLE 14. PENALITZACIONS

De manera estricta, s’han de penalitzar els participants que:

 • No respectin el codi de circulació un cop els avanci el cotxe escombra
 • No respectin les consignes de seguretat indicades per les forces de l’ordre i per l’Organització
 • No passin pel control de sortida o que agafin dreceres diferents dels recorreguts originals
 • Embrutin o degradin l’itinerari llençant deixalles
 • Orinin a la via pública
 • Disposin de vehicle de suport propi que entorpeixi la marxa de la resta
 • Desenvolupin comportaments que impedeixen el desenvolupament normal de la prova i que no s’ajusten a aquest reglament. El participant reconeix i accepta que durant l’esdeveniment ha de tenir en tot moment un comportament adient i que ha de complir totes les lleis aplicables mentre hi participa o hi assisteix. Això inclou, en general, el respecte a persones, equips, instal·lacions i béns.
 • Se situïn a punts de sortida no permesos pel seu dorsal
 • Circulin en contra del sentit la marxa

Els membres de les forces de seguretat de l’Estat i de l’Organització han de prendre nota de tothom que realitzi qualsevol de les conductes indicades anteriorment, així com de les persones que participin o circulin pel recorregut sense estar degudament inscrites a la cursa. L’Organització es compromet davant de la resta de participants i de les autoritats a sancionar-los de manera efectiva amb les penalitzacions següents:

 • Desqualificació de la prova sense dret a diploma ni medalla
 • Inclusió en els llistats de participants sancionats, que posteriorment seran publicats
 • Prohibició de participar en altres edicions de la prova
 • Sancions imposades per les autoritats a causa de la seva actitud

ARTICLE 15. DRET D’IMATGE

L’acceptació d’aquest reglament implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors de la Gran Fondo Alberto Contador a enregistrar totalment o parcialment la seva participació en la cursa i que els dona el seu consentiment perquè puguin fer servir la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la Gran Fondo Alberto Contador o de qualsevol altre esdeveniment organitzat o en què participi o que comercialitzi 312 Bike & Tours o qualsevol altra entitat relacionada amb 312 Bike & Tours, en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartelleria, mitjans de comunicació, etc.), i que cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret, per la seva banda, a rebre cap compensació econòmica.

ARTICLE 16. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D’acord amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, més conegut com a Reglament general de protecció de dades (RGPD), així com la normativa que el desenvolupa, 312 Bike & Tours informa l’usuari que les dades personals obtingudes a través de la plataforma d’inscripció s’inclouen en un arxiu automatitzat el responsable del qual és 312 Bike & Tours, amb domicili social al carrer de les Parres, 51, 07570 Artà (Illes Balears), inscrita al Registre Mercantil de Palma el 7 de juliol de 2016, al Tom 2.666 de l’Arxiu, Secció General, Foli 26, Secció 8, Full número PM-79.193, inscripció 1a, i identificada fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el CIF número B-57967622.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat la gestió de la relació amb l’usuari, la realització de les tasques d’informació i comercialització del servei i d’activitats que hi estan relacionades, i s’empren també per a fins estadístics i de millora de la qualitat del servei.

Les dades de caràcter personal que proporciona l’usuari es consideren veraces i correctes. L’usuari és l’únic responsable que la informació proporcionada sigui real i verídica. Un cop l’usuari es dona de baixa, les dades personals recollides mitjançant el formulari es conserven durant un termini de quatre anys.

312 Bike & Tours es compromet al compliment del seu deure de secret en el tractament de les dades de caràcter personal i del seu deure de desar-les, i ha d’adoptar totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tot plegat d’acord amb allò que estableix l’RGPD.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació utilitzades en general per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

L’usuari consent el tractament de les dades de caràcter personal que ha proporcionat de manera voluntària, previ consentiment exprés, amb la finalitat que li enviem informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials, per a la qual cosa podem elaborar perfils d’usuari que ens permetin fer ofertes personalitzades. Aquestes comunicacions han d’incloure la paraula PUBLICITAT.

Així mateix, es comunica a l’usuari que aquestes dades es poden cedir, sempre que hagi donat el consentiment exprés per fer-ho i per als fins esmentats anteriorment, a l’empresa ARRIERE DU PELOTON SL (d’ara endavant, ARRIVO CYCLING), l’activitat de la qual és d’agència de viatges minorista especialitzada en turisme esportiu, amb la finalitat de comunicar-li ofertes i promocions de caràcter turístic i esportiu, així com per a fins estadístics i de millora de la qualitat del servei. El consentiment per a la comunicació de les dades de caràcter personal és revocable. ARRIVO CYCLING s’obliga, pel sol fet de la comunicació de les dades, a l’observança de les disposicions de l’RGPD.

En relació amb les dades identificatives i de salut de l’usuari:

En realitzar la inscripció a la prova l’usuari accepta la comunicació i/o publicació de dades personals a la pàgina web de Gran Fondo Alberto Contador, a les xarxes socials @gfcontador, a la premsa i als mitjans de comunicació locals, nacionals i internacionals, a altres entitats col·laboradores en la promoció i comunicació de l’esdeveniment, com ara la pròpia plataforma d’inscripció, i per a l’elaboració de cartelleria promocional.

Es publicarà a mitjans propis el nom, llinatges, número de dorsal i posició de classificació de la cursa, dades que també s’enviaran a proveïdors que ofereixen serveis associats a l’esdeveniment, com ara empreses de fotografia o entitats que gestionen o participen conjuntament en l’esdeveniment de la Gran Fondo Alberto Contador.

En cas que sigui necessari per poder prestar un servei sanitari, les dades de salut de l’usuari (al·lèrgies, per exemple) es comunicaran als serveis mèdics professionals que atenen l’esdeveniment.

No es preveuen altres comunicacions de dades personals, llevat en cas d’obligació legal.

A excepció de la previsió anterior, i sempre que l’usuari hagi donat el consentiment exprés, les dades de caràcter personal que voluntàriament hagi proporcionat a 312 Bike & Tours no seran objecte de cessió a cap altre subjecte ni empresa, llevat en els supòsits concrets en què aquesta cessió estigui emparada per l’RGPD. Malgrat tot, sense perjudici d’allò que s’ha indicat anteriorment, l’usuari accepta la cessió a tercers de les dades que voluntàriament ha proporcionat que siguin estrictament necessàries per al compliment del servei sol·licitat.

D’acord amb l’RGPD, l’usuari pot exercir gratuïtament els seus drets d’accés, de limitació, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició o de revocació del consentiment atorgat. Per fer-ho, l’usuari ha d’enviar un escrit a 312 Bike & Tours, al carrer de les Parres, 51, 07570 Artà (Illes Balears), o un correu electrònic a l’adreça info@granfondoalbertocontador.com

ARTICLE 17. TERMES I CONDICIONS

Quan es registra a la Gran Fondo Alberto Contador el participant afirma que ha llegit i entén tots els termes i condicions d’aquest Reglament. A més, reconeix que entén que tant ell –el participant– com totes les parts registrades renuncien a drets substancials, inclòs el dret a demandar.

El simple fet d’inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació d’aquest Reglament. Amb la formalització de la inscripció, el participant confirma que accepta i es compromet a respectar els reglaments de la Unió Ciclista Internacional (UCI) i de la federació nacional, així com el reglament i les condicions específiques d’aquest esdeveniment.

Si el participant és menor d’edat o un adult incapacitat, el pare, mare o tutor/a legal queden sotmesos a aquest Reglament en nom del participant.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE SPORTOGRAF PER A LA TOTALENERGIES GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR

A l’esdeveniment Gran Fondo Alberto Contador Sportograf Digital Solutions GmbH (www.sportograf.com) és el nostre soci i proveïdor exclusiu de serveis fotogràfics.

L’usuari participant en aquest esdeveniment ha de saber que Sportograf ha estat designat com a empresa exclusiva fotogràfica per a l’esdeveniment per recopilar material fotogràfic i de vídeo, en què l’usuari pot ser identificat personalment, possiblement amb el seu número de participant de l’esdeveniment (per exemple, número d’inici).

Sportograf utilitza les dades recollides en els esdeveniments esportius complint sempre les obligacions com a proveïdor de serveis fotogràfics subjectes al contracte signat amb 312 BIke & Tours i en el seu propi interès econòmic de vendre les fotos de l’esdeveniment als participants interessats a través de la pàgina web www.sportograf.com.

A més, cada participant en aquest esdeveniment ha d’esperar que 312 Bike & Tours publiqui o vengui les fotos de l’esdeveniment com a souvenirs. A més, els participants poden cercar de manera manual les fotos a través de la pàgina web amb l’ajuda de la ubicació i l’hora, o també amb l’ajuda del número de dorsal o una imatge (selfie). En aquest darrer cas, es determinen les característiques anònimes i no personals dels participants amb l’ajuda d’un algoritme, independentment del número d’inici.

Les dades personals dels participants no se cedeixen a tercers.

Sportograf només treballa amb fotògrafs als quals obliga a complir amb les lleis de protecció de dades d’acord amb el reglament de protecció de dades aplicable (d’acord amb l’art. 6, apartat 1, lletra f de l’RGPD i Reglament general de protecció de dades de la UE).

Es pot consultar més informació sobre la política de privacitat a https://www.sportograf.com/privacy.

La participació implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors de la XIII Gran Fondo Alberto Contador a l’enregistrament total o parcial de la seva participació en la cursa, i dona la conformitat perquè la seva imatge es pugui fer servir per a la promoció i difusió de la imatge de la XIII Gran Fondo Alberto Contador o de qualsevol altre esdeveniment organitzat per qualsevol entitat que pertanyi al grup 312 Bike & Tours, en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartelleria, mitjans de comunicació, etc.), i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret, per la seva part, a rebre cap compensació econòmica.