REGLAMENT XII TotalEnergies GRAN FONDOALBERTO CONTADOR

Article 1.

L’organitzador de la prova es l’entitat 312 Bike& Tours SL (en endavant 312 Bike& Tours) amb domicili social a Carrer de les Parres 51, 07570, Artà, Illes Balears, inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca el 7 de juliol de 2016, en el Tomo 2.666 del Archiu Sección General, foli 26, secció 8, fulla número PM-79.193, inscripció 1ª, i identificada fiscalment per el Ministeri d’Economía y Hisenda d’Espanya amb el número de CIF: B-57.967.622.

La XII edició del TotalEnergies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR tindrà la sortida oficial a les 8.00 h del DISSABTE 23 de setembre de 2023 a Oliva, València. Disposarà d’un recorregut de 146 km on el control d’arribades es tancarà a les 14:25 h. Està obert a qualsevol ciclista majors de 18 anys, o majors de 15 anys amb autorització formalitzada per escrit per tots dos pares o tutor legal.

L’organització es reserva el dret de modificar l’hora de sortida, havent de notificar als participants en o abans de la recollida de dorsals.

Article 2.

La XII edició del Total Energies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR és una prova cicloturistes de les regulades en l’article 9 de la RFEC Cycling for All Regulations, és a dir, com a prova ciclista de velocitat lliure, a trànsit tancat amb un grau de dificultat apreciable (quilometratge o desnivell) i on la participació i l’esforç individual són una motivació per a la millora personal. Els participants s’identificaran amb dorsals o plats a la bicicleta. S’establirà un cens de tots els participants que finalitzin la prova, i es lliuraran diplomes amb certificat de quilometratge i temps aproximat dedicat a la visita, tot això en el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats lúdiques i turístiques o culturals. Les proves estaran subjectes al que disposa l’Annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei de circulació, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Article 3.

3.1. És obligatòria la inscripció prèvia a l’organitzador. L’organitzador assignarà a cada participant un dorsal i/o una placa de marc.

3.2. El cost total per al participant (incloent-hi el preu de la inscripció i el dorsal, la compra del mallot oficial de prova i les despeses de gestió) és el següent:

 • 59,99 euros per a inscrits en o abans de el 14 de març de 2023.
 • 64,99 euros per inscrits després de el 14 de març i en o abans de el 2 de maig de 2023.
 • 69,99 euros per inscrits després de el 3 de maig i en o abans de el 10 de juliol de 2023.
 • 74,99 euros per inscrits després de el 10 de juliol i en o abans de el 21 d’agost de 2023.
 • 74,99 euros per inscrits després de el 21 d’agost i en o abans de el 22 de setembre de 2023. En aquest tram no s’inclou el mallot oficial.

3.3. Dins el cost total per al participant, s’hi inclouen els drets d’inscripció, la compra del mallot oficial de la prova, i les despeses de plataforma d’inscripcions

Article 4.

Per participar és obligatori estar federat a la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC), o assumir, per part del participant, el pagament del preu de l’assegurança obligatòria de 12 euros per participar a la prova. No s’eximirà del pagament del preu de l’assegurança obligatòria de 12 euros per participar a la prova el fet que l’usuari estigui federat fora d’Espanya, o que l’usuari estigui federat en una federació diferent de la RFEC (per exemple, Reial Federació Espanyola de Triatló (RFET), Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA), Federació Espanyola de Ciclisme (FCT). En aquests casos diferents de la llicència RFEC, l’usuari assumirà el pagament del preu obligatori de l’assegurança de 12 euros per participar a la prova. La participació en la prova és responsabilitat i risc propi dels participants.

El participant, en el moment de la inscripció, es declara físicament apte per a la prova. És obligació de cada ciclista assegurar-se abans de participar en l’esdeveniment que es troba en perfectes condicions de salut i és adequat per a l’esforç físic necessari per participar en l’esdeveniment.

Article 5.

Només s’acceptaran inscripcions pagades, és a dir, NO HI HA POSSIBILITAT de preinscripció i pagament en recollir el dorsal. El pagament només es pot fer en línia amb targeta de crèdit a través de la passarel·la de pagament segura proposada per l’organització.

Article 6.

Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles. No poden ser utilitzats per ningú que no sigui el matriculat. No és possible substituir un participant per un altre.

Article 7.

El control horari es realitzarà electrònicament mitjançant xip. És obligatori l’ús del xip, que s’adjunta al tauler numerat. La placa s’ha de fixar a la part davantera del manillar. El xip no funciona si està en contacte directe amb la moto, o si es col·loca en un altre lloc. A qualsevol participant que no el porti no se li acreditarà un diploma acreditatiu.

El sistema de control horari ha demostrat la seva total fiabilitat, de manera que els participants que no disposin d’un passi de control en tots els punts es donaran automàticament com a no classificats: sortida a l’horari, arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut.

Article 8.

El rutòmetre de prova es pot consultar a la pàgina web de l’esdeveniment. Indica els temps màxims de pas i la velocitat mitjana de cada distància.

Qualsevol participant en ser sobrepassat pel vehicle ‘Fi de Prova’ es considera fora del vehicle, i ha de lliurar la placa de bicicleta, fent ús de l’autobús escombra o, exclòs de la prova, passarà a ser un usuari normal de la via pública, sense cap ajuda de l’organització, en cas que decideixi continuar el recorregut amb bicicleta.

Es col·locaran punts de control d’eliminació en els subministraments, establint-se segons les hores màximes de pas. El participant que excedeixi aquests horaris haurà de deixar la prova de manera obligatòria, utilitzant el bus de l’escombra o, exclòs de la prova, anirà sota la seva responsabilitat de ser un usuari normal de la via pública, sense cap ajuda de l’organització, en cas que decideixi continuar el recorregut en bicicleta.

Article 9.

La recollida de dorsals tindrà lloc a Oliva Nova Beach & Golf Resort el dijous 21 de 12:30 a 21:00hs i el divendres 22 de 9:00 a 21:00hs. A més, es podrà recollir el dia de la marxa de 6:00 a 7:15h.

La recollida del dorsal i la bossa del corredor es realitzarà únicament durant els dies habilitats per l’organització. No es realitzaran enviaments ni recollides posteriors. Cada participant ha de portar la placa de bicicleta de manera obligatòria i visible. Un ciclista visiblement col·locat al manillar quedarà exclòs del trajecte pels membres de l’organització o per les forces de l’ordre.  El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que se li assigni i es compromet a no permetre l’ús del mateix a altres persones.

Article 10.

Qualsevol participant remolcat per qualsevol vehicle quedarà exclòs per l’Organització.

Prohibició d’acompanyar els vehicles d’acord amb les normes de circulació: Les forces de seguretat detindran els vehicles acompanyants, que hauran de ser responsables de les sancions que l’incompliment de la norma de circulació els causi.

L’organització es reserva el dret d’actuar contra les persones que infringeixin la normativa, inclosa la prohibició de participar en futures edicions de la marxa.

Article 11.

Es disposarà de 3 subministraments líquids i sòlids. La ubicació de la mateixa es donarà a conèixer en el llibre del participant. Els subministraments comptaran amb personal de suport organitzatiu degudament identificat.

A més, s’estableix una zona de descans i subministrament a l’objectiu, on es lliurarà un tiquet d’aliments i begudes a cada participant.

Article 12.

L’Organització disposarà, durant el transcurs de la prova i de forma permanent, d’una taula de metges, ambulàncies i UVIs mòbils, diversos punts de socors fixos, un lloc mèdic a l’arribada i un bus-escombra.

Article 13.

L’organització comptarà amb assistència mecànica en els subministraments. En cas d’avaria reparable en aquest punt, els recanvis seran a càrrec dels participants.

Article 14.

És obligatori l’ús del casc.

L’ús del mallot oficial de prova com a element distintiu és recomanable per facilitar la tasca d’organitzadors, voluntaris i forces de dret.

Per motius de seguretat, només es pot participar amb bicicletes de carretera convencionals amb frens a les dues rodes (no es permeten bicicletes fixes o ebikes) i sense acoblaments (no es permeten les bicicletes tipus cabra i triatló).

Es permeten bicicletes de handbike o adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

Article 15.

La Prefectura Provincial de Trànsit, Guàrdia Civil, Policia Municipal, Protecció Civil i Motos Link, vetllarà per la seguretat de la marxa.

L’Organització, assessorada per Organismes vinculats a Protecció Civil, podrà decretar una suspensió parcial o total de la marxa en el cas que disposi d’informació suficient sobre riscos que puguin afectar la seguretat dels participants o del personal col·laborador. Aquests riscos poden estar associats a fenòmens meteorològics adversos (tempestes, vents forts, halycarizations, etc.), inundacions, esllavissades, amenaces terroristes, etc. o qualsevol altre incident fora de la marxa cicloturista que pugui afectar-lo potencialment.

Sense perjudici de l’anterior, s’informa que la ruta estarà clarament senyalitzada amb l’ajuda d’un sistema de fletxes i panells, així com per senyalitzadors.

La senyalització se suprimirà un cop finalitzat l’esdeveniment. Tots els participants han de complir escrupolosament amb el que estableix la Llei de Seguretat Viària i el seu Reglament. La prova transcorre per carreteres tancades al trànsit. Els que incompleixin la llei seran expulsats de la marxa i edicions posteriors. El participant declara que assumeix els riscos inherents a la participació en una prova i que exclou l’organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova.

Article 16.

L’Organització no es fa responsable dels accidents que puguin ser causats o victimitzats pel participant, que hauran d’estar coberts per l’assegurança pròpia de la llicència, ni en solidaritat amb les despeses o deutes que puguin assumir els participants durant la marxa, ni de les pèrdues o avaries que puguin patir les bicicletes o altres equips dels participants. El participant eximeix l’organització de la responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’articles personals per qualsevol circumstància.

Article 17.

Sense previ avís, l’Organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes tant en els recorreguts com en el desenvolupament de la marxa, quan per qualsevol motiu ho consideri necessari. I també es reserva el dret d’admissió.

Article 18.

Dret a la imatge.- L’acceptació d’aquest reglament implica necessàriament que el participant autoritza als organitzadors del Total Energies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR a registrar totalment o parcialment la seva participació en el mateix, accepta que pot utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge del Total Energies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR o qualsevol altre esdeveniment organitzat o en el qual 312 Bike &Tours SLU participi o comercialitzi o qualsevol altra entitat relacionat amb 312 Bike &Tours SL, en tots els seus formularis (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relacionats amb la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportuns d’executar, sense cap dret per part seva a rebre cap compensació econòmica.

Article 19.

La simple inscripció a aquesta prova implica l’acceptació d’aquest reglament. En inscriure’s, el participant confirma que accepta i es compromet a complir la normativa de l’UCI i de la federació nacional,

així com les normes particulars de l’esdeveniment. Així mateix, es compromet a acceptar les directrius del personal de l’organització i els serveis de seguretat i primers auxilis, els riscos associats a la seva participació, en particular els riscos de salut, caiguda o col·lisió, així com els riscos relacionats amb el trànsit rodat i les condicions atmosfèriques adverses, si escau.

Cada participant és responsable d’un comportament respectuós amb el medi ambient, i a aquest efecte prendre totes les mesures adequades en matèria de protecció del medi ambient, no llençar residus ni embrutar l’itinerari de la prova.

Article 20.

Estrictament, la sanció s’efectuarà per a aquells participants que:

 • No respectar el codi de circulació.
 • No respectar els eslògans de seguretat indicats per les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
 • No passeu pel control de sortida i altres situats a la ruta.
 • Embrutar o degradar l’itinerari, llençant residus.
 • Disposar del seu propi vehicle de suport, obstaculitzant l’engranatge de la resta.
 • Comportament que impedeix el normal desenvolupament de la prova i que va en contra d’aquesta regulació.
 • Es troben en llocs de sortida no permesos pel seu dorsal.

Els membres de les forces i cossos de seguretat prendran nota dels que realitzen algunes de les conductes enumerades anteriorment.

L’organització s’ha compromès amb altres participants i les autoritats a sancionar-los eficaçment.

La sanció serà:

 • Desqualificació de la prova, sense dret a diploma ni medalla.
 • Inclusió en les llistes de participants sancionats, per a la seva posterior publicació.
 • Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
 • Les sancions imposades per les autoritats, que per la seva actitud podrien ser mereixedores.

Article 21.

L’usuari ha d’haver llegit, conegut i acceptat les condicions de participació en el Total Energies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR:

L’usuari declara estar en un estat de salut adequat per realitzar l’esforç físic que suposa participar en una gran prova de fons o de fons, en funció del camí que realitzi.

L’usuari és l’únic responsable de la cura i custòdia del material amb el qual realitza la prova, incloent la pèrdua o deteriorament d’objectes personals, així com el robatori, robatori, pèrdua o altres circumstàncies.

L’usuari es compromet a complir les normes de circulació, i en particular les de la Llei de Seguretat Viària i el seu Reglament, fent complir la seva seguretat i la d’altres participants i usuaris de la via pública.

L’usuari eximeix a 312 Bike &Tours SLU, i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada a l’organització de la prova, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat tant per esdeveniments de trànsit com per accidents esportius, inclosa qualsevol reclamació per danys personals o de tercers.

L’usuari es compromet a extremar la precaució davant de possibles imprevistos o vehicles que puguin estar circulant per la ruta.

L’usuari sap que hi ha trams perillosos en els quals s’ha d’exercir precaució, així com descensos prolongats amb corbes en què moderarà la velocitat per evitar danys propis i /o d’altres. També sap que hi ha trams en els quals l’estat de les carreteres pot no complir les condicions de seguretat adequades, i diferents túnels que NO poden ser il·luminats i exclou expressament a 312 Bike & Tours SLU de responsabilitat pels danys soferts pel mal estat de les carreteres o per defecte en infraestructures viàries.

L’usuari sap que hi ha la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica del ciclisme, assumint personalment la responsabilitat dels accidents que poguessin causar-se a si mateix o a qualsevol participant de la prova, eximint i mantenint 312 Bike & Tours SLU desemparats de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests accidents.

Article 22.

L’organització designarà un grup de participants la funció dels quals serà vetllar per la seguretat de la prova. Portaran un kit que els identificarà en tot moment. Aquests col·laboradors tindran la facultat de comunicar a l’organització la comissió, per qualsevol participant, de la conducta descrita a l’article 15, tenint aquestes comunicacions amb el mateix valor que les queixes formulades per la pròpia organització.

Article 23.

 • Els trofeus commemoratius, no acumulables, s’atorgaran als següents casos:
 • Els tres primers mascles i femelles de cada distància.
 • Participant masculí i femení més jove de cada distància.
 • El participant masculí i femení més antic de cada distància.
 • Altres premis basats en la participació

Els regals per als participants es lliuraran a la meta. No se’ls enviarà per correu.

Es lliuraran medalles commemoratives a tots els participants que creuin la línia de meta.

Article 24.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades personals, més conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD), així com la normativa que les desenvolupa, 312 BIKE & TOURS, SLU. l’informa que les dades personals obtingudes a través de la plataforma de registre s’inclouran en un fitxer automatitzat el Responsable del qual és 312 BIKE & TOURS SLU. (d’ara endavant 312 Bike &Tours) amb domicili social al carrer de Les Parres, 51, 07570, Art, Illes Balears, inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca el 7 de juliol de 2016. , en el tom 2.666 de l’Expedient, Secció General, foli 26, secció 8, full número PM-79.193, inscripció 1a, i identificat fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el número de CIF: B-57.967.622.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació i màrqueting del servei i activitats relacionades en el mateix, així com amb finalitats estadístiques i de millora de la qualitat del servei.

Les dades personals facilitades per l’Usuari s’entenen veraces i correctes i aquest últim és l’únic responsable de la informació real i veraç facilitada. El termini durant el qual es conservaran les dades personals recollides a través del formulari serà de quatre anys, una vegada que l’Usuari s’hagi donat de baixa.

312 Bike & Tours es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què s’exposen, tot això d’acord amb el que estableix el RGPD.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

L’usuari consent el tractament de dades personals que hagi facilitat voluntàriament, previ consentiment exprés, amb la finalitat d’enviar-li informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials per a les quals puguem desenvolupar perfils d’usuari que ens permetin realitzar ofertes personalitzades. Aquestes comunicacions inclouran la paraula PUBLICITAT.

Així mateix, l’informem que aquestes dades podran ser cedides (sempre que hagi donat el seu consentiment exprés) per a les finalitats esmentades anteriorment a l’empresa ARRIERE DU PELOTON, SLU. (d’ara endavant, ARRIVO CYCLING) l’activitat de la qual sigui la d’agència de viatges minorista especialitzada en turisme esportiu, amb la finalitat de comunicar ofertes i promocions turístiques i esportives, així com amb finalitats estadístiques i de millora de la qualitat del servei. El consentiment per a la comunicació de dades personals és revocable. ARRIERE DU PELOTON, SLU. es compromet, pel fet de comunicar les dades per si soles, a complir amb el que estableix el RGPD.

Llevat de l’anterior disposició, i sempre que hagi donat el seu consentiment exprés, les dades personals que hagi facilitat voluntàriament a 312 Bike &Tours no seran cedides a cap altre tema o empresa, excepte en els casos concrets en què aquesta cessió estigui plenament modificada pel RGPD. No obstant això, sense perjudici de l’anterior, l’usuari accepta la cessió a tercers de les dades que voluntàriament ha facilitat que són estrictament necessàries per al compliment del servei sol·licitat.

L’informem que, d’acord amb el RGPD, podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, limitació, rectificació, cancel·lació i oposició, o revocació de qualsevol dels seus consentiments atorgats enviant un escrit a 312 Bike &Tours SLU amb domicili social al carrer de Les Parres, 51, 07570, Art, Illes Balears, o enviant una adreça de correu electrònic dirigida a la següent adreça: info@granfondolbertocontador.com.