CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS AL LLOC WEB WWW.GRANFONDOALBERTOCONTADOR.COM

Es recomana a l’usuari que llegeixi i guardi una còpia d’aquestes condicions generals, ja que poden haver canviat des de l’última vegada que l’usuari hi va accedir, i en tot cas si és superior a quinze dies des de l’últim accés.

Els següents termes i condicions regulen l’accés i l’ús de la URL www.granfondoalbertocontador.com (d’ara endavant lloc web) titularitat de 312 Bike &Tours SL (d’ara endavant 312 Bike &Tours).

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS:

D’una banda, el titular del LLOC WEB: 312 Bike & Tours SL (d’ara endavant 312 Bike &Tours) amb domicili social al carrer de Rafel Blanes, 90, 07570, Art, IllesBalears, inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca el 7 de juliol de 2016, al tom 2.666 de l’Expedient, Secció General, foli 26, secció 8, full número PM-79.193, inscripció 1a, i identificat fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el número de CIF: B-57.967.62.

D’altra banda, l’USUARI, que accedeix a la pàgina per informar-se i, si escau, registrar-se per a les activitats que s’ofereixen a través del LLOC WEB. L’Usuari declara ser majors d’edat (majors de 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per contractar i utilitzar el LLOC WEB d’acord amb les condicions generals que es detallen a continuació, que declara entendre i acceptar expressament. Si ets menor d’edat, l’accés es farà sempre sota la supervisió del teu tutor legal i sota la responsabilitat del teu tutor legal.

En virtut de l’anterior, l’USUARI llegeix, entén i accepta les següents CONDICIONS GENERALS:

 1. L’ús del lloc web no implica el registre obligatori de l’USUARI en els esdeveniments esportius oferts, ni el dret a ser considerat registrat. A aquest efecte, l’USUARI haurà de registrar-se o registrar-se emplenant un formulari, i aquest registre es regirà per les condicions generals específiques.
 2. Abans de registrar-se per a qualsevol esdeveniment esportiu ofert en el LLOC WEB, o realitzar qualsevol compra que els seus enllaços permetin, l’USUARI llegirà i acceptarà, si en el seu dret, les condicions d’inscripció i / o venda. El registre i/o compra de qualsevol producte només serà efectiu en el moment en què es redirigeixi la passarel·la de pagament a la qual es redirigeixi el LLOC WEB fa vàlid el càrrec a la targeta de crèdit facilitada i es confirma el registre o compra realitzada expressament.
 3. Queda prohibida la totalitat d’aquest LLOC WEB: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, propietat de 312 Bike &Tours i la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, qualsevol que sigui la seva finalitat i els mitjans utilitzats per a la mateixa, excepte autorització del 312 Bike & Tours i sempre subjecte a les condicions d’aquest permís i a la finalitat de les mateixes.
 4. 312 Bike &Tours es reserva el dret a modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al LLOC WEB referit anteriorment, sempre que es compti amb una antelació mínima de 15 dies. L’avís es realitzarà mitjançant una finestra emergent,que s’obrirà en accedir a la pàgina, o una notificació a l’usuari que es farà amb caràcter previ a la seva modificació, limitació o cancel·lació.
 5. 312 Bike &Tours es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals.
 6. Les pantalles web estan optimitzades per utilitzar-les amb el navegador a l’entorn Windows. Els USUARIS que accedeixin al LLOC WEB a través de dispositius que disposin de pantalles de petit format, declaren haver accedit prèviament a través d’un dispositiu amb navegador en l’entorn Windows, i han consultat sense cap restricció les condicions del lloc web i tots els avisos posats a disposició del destinatari.
 7. Dins del LLOC WEB pot haver-hi enllaços a altres llocs web sobre els quals 312 Bike & Tours no té cap control i dels quals òbviament no es fa responsable. 312 Bike & Tours no patrocina ni garanteix cap d’aquests llocs web de tercers.
 8. L’usuari no podrà establir enllaços a llocs web sense el consentiment per escrit de 312 Bike &Tours. Tampoc podran realitzar sense l’autorització adequada cap tipusd’informació publicitària o comercial directament o encoberta, enviant correus electrònics massius (“spaming”) o enviant missatges de grans dimensions amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).
 9. 312 Bike &Tours es compromet a actuar amb la màxima diligència perquè les dades que apareixen en el LLOC WEB siguin sempre veraços i actualitzats. No obstant això, de vegades per causes alienes a la voluntat de 312 Bike &tours pot haver-hi algun error tipogràfic, comprometent-se 312 Bike & Tours en aquests casos a corregir aquesta errada el més aviat possible. Probablement, si algun preu contenia alguna errada i algun USUARI s’hagués vist afectat involuntàriament per ella, i no hagués pogut raonablement notar l’error, 312 Bike &Tours mantindrà a aquest USUARI el preu inicialment ofert.

312 Bike &Tours no serà responsable, ni directa ni subsidiàriament, de:

 • La informació introduïda pels usuaris, col·laboradors i tercers.
 • La infracció per part de l’USUARI dels drets de propietat intel·lectual i industrial, els drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones (fotografies), drets de propietat i altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posat a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els enllaços i hipertext que permeten, a través del LLOC WEB accedir a l’USUARI als serveis i serveis oferts per tercers, no pertanyen o estan sota el control de 312 Bike &Tours; no seran responsables de la informació continguda en els mateixos ni dels efectes que es puguin derivar d’aquesta informació.

L’USUARI declara haver llegit, entès i acceptat les Condicions de Privacitat i Protecció de Dades personals del Lloc Web.

Aquestes condicions estaran sotmeses a la legislació espanyola. Els jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI tindran jurisdicció per conèixer qualsevol controvèrsia derivada d’aquestes condicions, sempre que l’usuari sigui consumidor i no s’hi accedeixi per a cap altra finalitat. En aquest segon cas, per a l’accés dins de l’àmbit professional de l’usuari, serà exclusiu el dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca.

En cas que qualsevol clàusula d’aquest document sigui anul·lada o cancel·lada per qualsevol motiu, la resta de clàusules romandran vigents i s’interpretaran tenint en compte la finalitat del LLOC WEB i les presents condicions.

El no exercici per qualsevol de les parts dels drets i facultats conferits en les condicions generals no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat que es reconegui expressament per ambdues parts.