CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ A LA GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR

1. APLICACIÓ

Aquestes condicions complementen el que s’estableix a les condicions generals que se contenen a l’Avís Legal de la web www.granfondoalbertocontador.com(en endavant el WEBSITE) propietat de 312 Bike & Tours SL (en endavant 312 Bike & Tours), al qual es remeten per a tot allò no estipulat en aquest document.
Se recomana que l’usuari llegeixi i guardi un exemplar d’aquestes condicions d’ús, així como de l’Avís Legal del website.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

D’una part, 312 Bike & Tours amb domicili social al Carrer de Rafel Blanes, 90, 07570, Artà, Illes Balears, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca el 7 de juliol de 2016, al Tom 2.666 de l’arxiu, Secció General, foli 26, sección 8, full número PM-79.193, inscripció 1ª, i identificada fiscalmente pel Ministerio de Economía y Hacienda de España amb el número de CIF: B-57.967.622.

De l’altra part, l ‘USUARI, que accedeix a la plataforma per a inscriure’s a la GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i té la capacitat legal necessària per a contractar i per a inscriure’s i participar a l’esdeveniment, que comprèn i accepta expressament les condicions que se detallen a continuació. En cas de ser menor d’edat, la inscripció se realitzarà sempre sota la supervisió i responsabilitat i consentiment del tutor legal.

3. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

El procés d’inscripció consta de les següents passes, enumerades cronològicament de l’1 al 9:

 1. Una vegada iniciat el procés d’inscripció, l’usuari és redirigit a la plataforma d’inscripcions. L’usuari haurà d’acceptar expressament les condicions d’ús de la plataforma d’inscripcions, les condicions generals de la web, el reglament de la prova i la política de privacitat.
 2. En cas que l’usuari tengui un codi d’inscripció, haurà d’introduir-lo. En cas que no en tengui, continuarà amb el procés normal.
 3. L’usuari haurà d’omplir els camps amb les seves dades personals, dades postals, i dades de la persona de contacte que es designi en cas d’emergència, amb el telèfon d’aquesta. L’usuari és responsable de comptar amb el consentiment de la persona per a la cessió de les seves dades, sotmetent-se en tot cas a les condicions de privacitat del website.
 4. L’usuari tindrà l’opció d’informar que està federat per la RFEC, o no. En el cas que no estigui federat per la RFEC, l’usuari assumirà el pagament de l’assegurança obligatòria per participar a la prova.
 5. L’usuari elegirà la talla de mallot . Aquesta tria és irrevocable a tots els efectes, i no s’hi admetran canvis.
 6. L’usuari tendrà l’opció d’adquirir, o no, determinats béns i serveis complementaris, així com realitzar un donatiu a una ONG. Totes aquestes acciones tenen caràcter voluntari i no serà necessari fer-ne ús per a completar el procés d’inscripció.
 7. En cas de comptar amb codi de descompte, l’usuari l’introduirà abans de ser dirigit a la passarel·la de pagaments.
 8. Una vegada complimentades les passes anteriors, l’usuari serà dirigit a la passarel·la de pagaments amb targeta de crèdit. L’usuari serà responsable d’acceptar o no les condicions que pugui preveure la passarel·la de pagaments, que són alienes al 312 Bike & Tours, sense perjudici de les que se contenen a la clàusula 4 d’aquestes condicions d’ús.
 9. Una vegada efectuat el pagament, la plataforma n’enviarà la confirmació mitjançant un correu electrònic a la direcció de correu designada per l’usuari. El procés d’inscripció no es considerarà finalitzat fins haver-ne rebut confirmació. En caso que l’usuari no rebi aquesta confirmació, s’haurà de considerar no inscrit.

4. CONDICIONS DE PAGAMENT

L’usuari es declara amb capacitat plena per a utilitzar targetes de crèdit i manifesta que la que s’utilitzarà és de titularitat exclusivament seva.

Les dades registrades pel website i/o per la passarel·la de pagaments  constitueixen la prova de les transaccions fetes entre el website i els usuaris.

Las targetes bancàries acceptades són Visa i MasterCard. En cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informi de la denegació de la targeta, se cancel·larà automàticament el procés d’inscripció.

Per a garantir la seguretat 312 Bike & Tours ha confiat el sistema de pagament mitjançant targeta  de crèdit a una passarel·la de pagaments . Les dades bancaries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i posteriorment, són verificades amb el banc emissor per a evitar possibles fraus i abusos. Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits.

5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les següents condicions de participació a la Gran Fondo Alberto Contador:

 1. L’usuari participarà el 26 de Setembre de 2020 a la Gran Fondo Alberto Contador.
 2. L’usuari declara conèixer i acceptar totalment el contingut del Reglament de la prova, el qual acepta a la seva totalitat. L’usuari és informat que la prova cicloesportiva estarà subjecta al Reglament de la mateixa, així com que aquestes especificacions puguin veure modificades, per exemple en quan a horaris de sortida, recorreguts finals, etc., en funció de circunstàncies justificades, tal com requisits administratius, estat de les carreteres, condicions climàtiques, etc.
 3. L’usuari declara estar en un estat de salut adient per a realitzar l’esforç físic que suposa participar en una prova de gran fons o de fons (segons el recorregut que realitzi).
 4. L’usuari és l’únic responsable de la cura i custòdia del material amb què efectuï la prova, inclosa la pèrdua o deteriorament d’objectes personals, així com el furt, robatori, pèrdua o altres circumstàncies.
 5. L’usuari se compromet a complir les normes de circulació i en especial les de la Llei de Seguretat Vial i el Reglament que la desenvolupa, i vetllar per la seguretat pròpia i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.
 6. L’usuari eximeix de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat tant per motius de circulació com per accidents esportius, inclosa qualsevol reclamació per danys personals o de tercers, el 312 Bike & Tours, el president i la junta directiva del Club Ciclista Artanenc, la Federació Espanyola de Ciclisme, la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana i/o qualsevol persona física o jurídica vinculada amb la organització de la prova.
 7. L’usuari se compromet a extremar la precaució davant possibles imprevists o vehicles que puguin circular pel recorregut.
 8. L’usuari coneix el fet que existeixen trams perillosos en què haurà de circular amb més precaució.  Als trams de descens prolongats amb corbes, moderarà la velocitat a fi que s’evitin danys propis i/o aliens. També coneix que existeixen trams en què l’estat de les carreteres pot no presentar les condicions adients de seguretat, així com diferents túnels que poden NO estar il·luminats, per la qual cosa exclou expressament el 312 Bike & Tours de la responsabilitat per qualsevol perjudici que sofrís per mor del mal estat de les carreteres o per defecte en les infraestructures viàries.
 9. L’usuari sap que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica del ciclisme i assumeix personalment la responsabilitat dels accidents que pogués patir o causar a qualsevol  altre participant de la prova, i eximeix i manté indemne el 312 Bike & Tours de qualsevol responsabilitat que sen derivi.
 10. La participació implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de la Gran Fondo Alberto Contador a l’enregistrament total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu acord per a que pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la Gran Fondo Alberto Contador o qualsevol altre esdeveniment organitzat o en el qual participi o comercialitzi 312 Bike & Tours SL o qualsevol altre entitat relacionada amb 312 Bike & Tours SL, en totes les seves formes (radio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre cap compensació econòmica.

6. DRET DE DESISTIMENT

L’usuari podrà desistir de la inscripció, sense expressar-ne els motius, dins els 14 dies naturals comptadors des del dia de formalització de la inscripció. Haurà d’enviar la sol·licitud de desistiment per correu electrònic a info@granfondoalbertocontador.com, indicant-hi la intenció de desistir de la inscripció i adjuntar còpia del correu de confirmació de la inscripció i un número de compte corrent on fer-ne la devolució. 312 Bike & Tours confirmarà per correu electrònic que ha rebut aquesta sol·licitud. Els drets d’inscripció seran retornats per transferència bancària, no més tard dels 14 dies següents al dia en què es rep la sol·licitud. No se tramitarà cap devolució que no segueixi aquest procés o que sigui efectuada fora de termini.

7. DADES PERSONALS

D’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests, més conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, EL 3/2018), així com la normativa que els desenvolupa, així com la normativa que el desenvolupa, 312 BIKE & TOURS, SL l’informa que les dades personals obtingudes a través de la plataforma d’inscripció seran incloses en un fitxer automatitzat el responsable és 312 BIKE & TOURS SL (des d’ara, 312 Bike & Tours) amb domicili social a Carrer de Rafel Blanes, 90, 07570, Artà, Illes Balears, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca el 7 de juliol de 2016, en el Tom 2.666 de l’Arxiu, Secció n general, foli 26, secció 8, full número PM-79.193, inscripció 1a, i identificada fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el número de CIF: B-57.967.622.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació i comercialització de el servei i d’activitats relacionades amb els mateixos, així com per a finalitats estadístiques i de millora de la qualitat de l’servei.

Les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari s’entenen veraces i correctes sent aquest últim l’únic responsable de que la informació proporcionada són real i verídica.

El termini durant el qual es conservaran les dades personals recollides mitjançant el formulari serà de quatre anys, una vegada que l’Usuari s’hagi donat de baixa.

312 Bike & Tours es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix RGPD.