CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ A LA

XIII Total Energies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR

1. APLICACIÓ:

Aquestes condicions complementen allò que s’estableix a les Condicions Generals que figuren a l’Avís legal de la web www.granfondoalbertocontador.com (d’ara endavant, WEBSITE), que és propietat de 312 Bike & Tours SLU (d’ara endavant, 312 Bike & Tours), a les quals es remeten en allò que no s’estipula en aquestes condicions d’ús de la plataforma d’inscripcions. Es recomana encaridament a l’usuari que llegeixi i desi un exemplar d’aquestes condicions d’ús, així com de l’Avís legal de la web.

ARTICLE 2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

D’una banda, 312 Bike & Tours, amb domicili social al carrer de les Parres, 51, 07570 Artà (Illes Balears), inscrita al Registre Mercantil de Palma el 7 de juliol de 2016, al Tom 2.666 de l’Arxiu, Secció General, Foli 26, Secció 8, Full número PM-79.193, inscripció 1a, i identificada fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el CIF número B-57967622.

I de l’altra, l’usuari, que accedeix a la plataforma per inscriure’s a la XIII TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i que té la capacitat legal necessària per contractar, inscriure’s i participar en aquest esdeveniment, i que entén i accepta de manera expressa les condicions que es detallen a continuació. En cas que sigui menor d’edat, la inscripció s’ha de fer sempre amb la supervisió i el consentiment del pare, mare o tutors legals, que en són els responsables.

ARTICLE 3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA XIII GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR

L’usuari declara que ha llegit, que coneix i que accepta totes les condicions que figuren al Reglament de la prova i en aquest document.

A més, i en especial, l’usuari declara que ha llegit, que coneix i que accepta les condicions de participació en la XIII TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador que figuren a continuació:

 1. L’usuari participarà, el 21 de septiembre de 2024, en la XIII TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador, en el seurecorregut de 146km.
 2. L’usuari declara que coneix el contingut del Reglament de la prova i que l’accepta en la seva totalitat. S’informa l’usuari que la prova cicloesportiva s’ajusta a allò que s’indica al seu Reglament i que aquestes especificacions poden modificar-se, per exemple, pel que fa a horaris de sortida, recorreguts finals, etc., en funció de circumstàncies justificades, com ara requisits administratius, estat de les carreteres, condicions climàtiques, etc.
 3. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no les pot utilitzar una persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. El participant ha de recollir en persona el dorsal, amb un document identificatiu en vigor (DNI o passaport) i en cas de no poder assistir podrà autoritzar a un tercer mitjançant la següent autorització. El dorsal i la bossa del corredor NO poden ser recollits per tercers. Només s’accepten inscripcions degudament pagades amb targeta de crèdit i/o dèbit a través de la passarel·la de pagament que proposa l’Organització; és a dir, NO hi ha possibilitat de preinscriure’s i pagar de manera presencial en recollir el dorsal.

ARTICLE 4. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

El procés d’inscripció consta de les 10 passes següents, que enumerem per ordre cronològic:

 1. Un cop iniciat el procés d’inscripció, l’usuari és redirigit a la plataforma d’inscripcions, on ha d’acceptar de manera expressa aquestes condicions d’ús de la plataforma d’inscripcions, les condicions generals de la web, el reglament de la prova i la política de privacitat.
 2. En cas que l’usuari tengui un codi d’inscripció, és el moment d’introduir-lo; en cas que no en tengui, ha de continuar amb el procés normal.
 3. En cas que l’usuari s’hagi registrat en edicions anteriors, és possible que amb el número d’identificació fiscal o del passaport el sistema empleni automàticament algunes dades. En aquest cas, l’usuari és responsable de repassar-les i d’acceptar-les, ja que no es pot garantir la inexistència d’errors.
 4. En cas que l’usuari no s’hagi registrat en edicions anteriors, ha d’emplenar els camps amb les seves dades personals, dades postals i dades de la persona de contacte que designi en cas d’emergència, incloent-hi el seu telèfon. L’usuari és responsable de comptar amb el consentiment d’aquesta persona per a la cessió de les seves dades, que en tot cas se sotmeten a les condicions de privacitat de la web.
 5. L’usuari té l’opció d’informar si està federat a la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) o no. En cas que no estigui federat per l’RFEC, l’usuari ha d’assumir el pagament del preu de l’assegurança obligatòria de 12 euros per participar en la prova. El fet que l’usuari estigui federat fora d’Espanya NO eximeix del pagament del preu de l’assegurança obligatòria de 12 euros per participar en la prova. Tampoc NO l’eximeix del pagament el fet d’estar federat en una federació diferent de l’RFEC (per exemple, d’atletisme o de triatló); per tant, en aquests casos diferents de la llicència RFEC, l’usuari ha d’assumir el pagament del preu de l’assegurança obligatòria de 12 euros per participar en la prova.
 6. L’usuari ha d’escollir la talla de mallot. L’elecció és irrevocable a tots els efectes, per tant NO s’admeten canvis.
 7. L’usuari té l’opció d’adquirir o no determinats béns i serveis complementaris al procés d’inscripció, així com de fer un donatiu a una ONG. Tot això té caràcter voluntari, per tant no és necessari fer ús d’aquestes possibilitats per continuar el procés d’inscripció.
 8. Un cop fetes les passes anteriors, es dirigeix l’usuari a la passarel·la de pagaments per al pagament amb targeta de crèdit. L’usuari és responsable d’acceptar o no les condicions que pugui preveure la passarel·la de pagament, que són alienes a 312 Bike & Tours, sense perjudici de les que figuren a l’article 4 d’aquest document.
 9. Un cop efectuat el pagament, l’usuari rep la confirmació mitjançant un missatge de correu electrònic enviat per la plataforma a l’adreça de correu que ell ha designat. Fins a la recepció d’aquesta confirmació NO es pot considerar acabat el procés d’inscripció. En cas que no es rebi la confirmació, l’usuari ho ha de comunicar per correu electrònic info@granfondoalbertocontador.
 10. En cas que l’RFEC ho continuï considerant oportú, l’usuari que està federat a l’RFEC ha d’emplenar el formulari de Declaració Responsable i el formulari de Localització Personal (FLP), per a la qual cosa ha d’accedir a la zona privada de la seva Federació amb el compte d’usuari a l’enllaç https://rfec.com/index.php/smartweb/auth/acceso_federacion.

En el cas de participants entre 15 i 18 anys (no poden participar a la cursa menors de 15 anys), un cop formalitzats els tràmits d’inscripció a la plataforma d’inscripcions, el tutor legal ha de sol·licitar un model d’autorització dels pares o tutors legals de l’usuari menor d’edat per correu electrònic a info@granfondoalberto.com. Al missatge s’ha d’indicar el número d’inscripció i les dades tant del menor com del tutor. L’autorització s’ha d’enviar signada i escanejada a info@granfondoalbertocontador.com en un termini de vint dies a partir de la data de realització dels tràmits d’inscripció a la plataforma d’inscripcions i el pagament de la inscripció. Si no s’ha rebut un cop passat aquest termini, es considera que el participant inscrit renuncia a la seva inscripció i a tots els drets que confereix la condició de participant, incloent-hi la renúncia a recollir la bossa del participant.

ARTICLE 5. CONDICIONS DE PAGAMENT

 1. L’usuari es declara amb plena capacitat per fer servir targetes de crèdit i manifesta que la que emprarà és titularitat exclusivament seva.

  Les dades registrades per la web i/o per la passarel·la de pagaments constitueixen la prova de les transaccions fetes entre el web i els usuaris.

  Per a la vostra seguretat, 312 Bike & Tours ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit en una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de manera segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

  Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) de 128 bits.

  6. COST PER AL PARTICIPANT I DESGLOSSAMENT ENTRE PREU DE LA INSCRIPCIÓ, DESPESES DE GESTIÓ:

6.1. El cost total per al participant (incloent-hi el preu d’inscripció i dorsal, la compra del mallot oficial de la prova i les despeses de gestió) és el següent:

 • 59,99 euros per a inscrits a o abans de l’14 de març de 2023.
 • 64,99 euros per a inscrits després de l’15 de març i abans del 3 de maig de 2023.
 • 69,99 euros per a inscrits després del 4 de maig i abans del 10 de juliol de 2023.
 • 74,99 euros per a inscrits després del 10 de juliol i abans del 21 d’agost de 2023.
 • 74,99 euros per a inscrits després del 22 d’agost i abans del 22 de setembre de 2023. En aquest tram no s’inclou el mallot oficial.

6.2. Dins del cost total per al participant, s’inclouen els drets d’inscripció, la compra del mallot oficial de la prova, i les despeses de plataforma d’inscripcions, segons el desglossament següent:

 1. a) Preu del mallot: 41 €
 2. b) Despeses de gestió: 9 €.
 3. c) Drets d’inscripció i dorsal, en funció del moment de la mateixa, que són: Primer període 9,99€. Segon període 14,99 €. Tercer període: 19,99€. Quart període: 24,99€. Preu normal o cinquè període: 65,99 €.

6.3. Tot i que la compra del mallot oficial és obligatòria a la prova, el participant rebrà un únic càrrec pel cost de participació cost total per al participant segons es defineix al punt 6.1 anterior.

6.4. A més del cost anterior, els ciclistes no federats per la RFEC hauran d’abonar 12 euros corresponents a la contractació de la corresponent assegurança per a participants. Els ciclistes inscrits com a federats per la RFEC hauran de presentar la seva llicència en vigor a la recollida del dorsal. La no presentació de la llicència esmentada comportarà l’abonament de 12 euros en concepte d’assegurança d’un dia obligatori. En cap cas no es procedirà a la devolució de l’import de 12€ corresponent a l’assegurança en cas d’un participant que hagi assenyalat que no tenia llicència, i posteriorment l’hagués obtingut.

ARTICLE 7. RECOLLIDA DEL DORSAL

La recollida de dorsals tendrà lloc a Oliva Nova Beach & Golf Resort els dies, dijous 19 de setembre de 12:30 a 21:00h i el divendres 20 de 9:00 a 21:00h. També és podrà recollir el mateix dia de la prova de 6:00 a 7:15h.

ARTICLE 8. DRET DE DESISTIMENT

L’usuari pot desistir de la seva inscripció sense motiu en un període de 14 dies naturals a partir del dia de formalització de la inscripció. Per fer-ho, ha d’enviar la sol·licitud de desistiment per correu electrònic a l’adreça info@granfondoalbertocontador, indicant la seva intenció de desistir de la inscripció i adjuntant còpia del correu confirmant la inscripció. 312 Bike & Tours li reemborsarà els drets d’inscripció com a màxim en els 14 dies següents al dia en què es rebi la comunicació abans esmentada, mitjançant devolució a la targeta bancària utilitzada per efectuar el pagament. NO es tramitarà cap devolució que no segueixi aquest procés ni les efectuades fora de termini.

ARTICLE 9.  SUPÒSIT DE NO CELEBRACIÓ DE L’ESDEVENIMENT

L’Organització, assessorada per organismes vinculats a Protecció Civil, pot decretar la suspensió parcial o total de la marxa en cas que disposi de prou informació sobre riscos que puguin afectar la seguretat dels participants o del personal col·laborador. Aquests riscos poden estar associats a fenòmens de força major[1] o meteorològics adversos o a qualsevol altra causa que afecti la seguretat dels participants i/o espectadors de l’esdeveniment o que en pugui impedir la celebració.

En cas que la celebració de l’esdeveniment es cancel·li per causes de força major i/o meteorològiques abans de l’inici de l’esdeveniment, el participant té dret que se li reemborsin els drets d’inscripció i dorsal, però NO se li retornaran, en cap cas, les despeses de gestió ni el preu del mallot, que en aquest cas l’Organització, assumint les despeses d’enviament, farà arribar al participant.

En cas que la celebració de la prova se suspengui per causes de força major i/o meteorològiques un cop iniciat l’esdeveniment, tant si és la data inicial com l’alternativa, el participant NO té dret que se li reemborsin els drets d’inscripció ni dorsal, ni se li retornaran, en cap cas, les despeses de gestió ni el preu del mallot. A l’efecte d’aquest paràgraf, l’esdeveniment es considera iniciat quan comença el lliurament de dorsals.

En cas que la celebració de l’esdeveniment se suspengui i s’ajorni per causes de força major i/o meteorològiquesabans d’iniciar-se la prova, el participant pot optar per continuar amb la inscripció per a la nova data, sense cap cost, o comunicar de manera expressa que no hi participarà. En aquest darrer cas, el seu dorsal s’anul·la i l’usuari té dret que se li reemborsin els drets d’inscripció i dorsal, però NO se li retornaran, en cap cas, les despeses de gestió ni el preu del mallot, que en aquest cas l’Organització, assumint les despeses d’enviament, farà arribar al participant.

[1] Per força major s’entenen les causes raonablement fora del control de l’Organització, com ara onades de calor, tornados, terratrèmols, tempestes, vents forts, pedregades, incendis, llamps, inundacions, accidents, talls de carreteres, disturbis civils, actes criminals o de terrorisme de tota mena o altres actes de govern, pandèmies i emergències sanitàries, o qualsevol altra causa fora del control directe de l’Organització.

ARTICLE 10. ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ

Si l’Organització activa una assegurança de cancel·lació durant la inscripció del participant a l’esdeveniment, aquest té l’opció d’agafar l’assegurança de cancel·lació durant la inscripció a l’esdeveniment. El participant, abans de fer el pagament de la inscripció, té l’opció de triar l’assegurança. Si opta per triar l’assegurança, paga a través de la plataforma en línia de la inscripció tant la quantitat de l’assegurança triada com la inscripció.

Si el participant vol cancel·lar la inscripció a l’esdeveniment i ha contractat l’assegurança, ha de tramitar la cancel·lació directament amb la companyia amb qui ha contractat l’assegurança i tot depèn sempre de les condicions que ha acceptat d’aquesta assegurança.

 

ARTICLE 11. DADES PERSONALS

D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, més conegut com a Reglament general de protecció de dades (d’ara endavant, RGPD), així com la normativa que el desenvolupa, 312 Bike & Tours us informa que les dades personals obtingudes a través de la plataforma d’inscripció s’inclouen en un arxiu automatitzat el responsable del qual és 312 Bike & Tours, amb domicili social al carrer de les Parres, 51, 07570 Artà (Illes Balears), inscrita al Registre Mercantil de Palma el 7 de juliol de 2016, al Tom 2.666 de l’Arxiu, Secció General, Foli 26, Secció 8, Full número PM-79.193, inscripció 1a, i identificada fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el CIF número B-57967622.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat la gestió de la relació amb l’usuari, la realització de les tasques d’informació i comercialització del servei i d’activitats que hi estan relacionades, i s’empren també per a fins estadístics i de millora de la qualitat del servei.

Les dades de caràcter personal que proporciona l’usuari es consideren veraces i correctes. L’usuari és l’únic responsable que la informació proporcionada sigui real i verídica. Un cop l’usuari es dona de baixa, les dades personals recollides mitjançant el formulari es conserven durant un termini de quatre anys.

312 Bike & Tours es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de desar-les, i ha d’adoptar totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tot plegat d’acord amb allò que estableix l’RGPD.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació utilitzades en general per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

L’usuari consent el tractament de les dades de caràcter personal que ha proporcionat de manera voluntària, previ consentiment exprés, amb la finalitat que li enviem informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials, per a la qual cosa podem elaborar perfils d’usuari que ens permetin fer ofertes personalitzades. Aquestes comunicacions han d’incloure la paraula PUBLICITAT.

Així mateix, us comunicam que aquestes dades es poden cedir, sempre que hagueu donat el consentiment exprés per fer-ho i per als fins esmentats anteriorment, a l’empresa ARRIERE DU PELOTON SL (d’ara endavant, ARRIVO CYCLING), l’activitat de la qual és la d’agència de viatges minorista especialitzada en turisme esportiu, amb la finalitat de comunicar-vos ofertes i promocions de caràcter turístic i esportiu, així com per a fins estadístics i de millora de la qualitat del servei. El consentiment per a la comunicació de les dades de caràcter personal és revocable. ARRIVO CYCLING s’obliga, pel sol fet de la comunicació de les dades, a l’observança de les disposicions de l’RGPD.

A excepció de la previsió anterior, les dades de caràcter personal que voluntàriament hagueu proporcionat a 312 Bike & Tours no seran objecte de cessió a cap altre subjecte ni empresa, llevat en els supòsits concrets en què aquesta cessió estigui emparada per l’RGPD. Malgrat tot, sense perjudici d’allò que s’ha indicat anteriorment, l’usuari accepta la cessió a tercers de les dades que voluntàriament ha proporcionat que siguin estrictament necessàries per al compliment del servei sol·licitat.

Us informam que, d’acord amb l’RGPD, podeu exercir gratuïtament els vostres drets d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació al tractament, portabilitat i oposició al consentiment atorgat. Per fer-ho, heu d’enviar un escrit a 312 Bike & Tours, al carrer de les Parres, 51, 07570 Artà (Illes Balears), o un correu electrònic a l’adreça info@granfondoalbertocontador.com

Per favor, llegiu amb atenció aquesta declaració de privacitat abans de formalitzar la inscripció, per tal de conèixer la manera com processarem les vostres dades personals. La formalització de la inscripció implica l’acceptació de la nostra política de privacitat. En cas que no l’accepteu, no continueu amb la formalització de la inscripció.

En cas que tengueu qualsevol dubte sobre protecció de dades o el vostre dret a la intimitat, poseu-vos en contacte amb 312 Bike & Tours a través de qualsevol dels mitjans indicats per exercir el dret de desistiment.