CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ A LA

XII Total Energies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR

1. APLICACIÓ:

Aquestes condicions complementen el que s’estableix quant a les condicions generals que es contenen a l’Avís Legal del web www.granfondoalbertocontador.com (d’ara endavant el WEBSITE) propietat de 312 Bike & Tours SLU (d’ara endavant 312 Bike & Tours), a què es remeten en allò no estipulat en les presents condicions d’ús de la plataforma d’inscripcions. Es recomana encaridament a lusuari que llegeixi i guardi un exemplar de les presents condicions dús, així com de lavís legal del website.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS:

D’una banda, 312 Bike & Tours SLU (d’ara endavant 312 Bike & Tours) amb domicili social a Carrer de les Parres, 51, 07570, Artà, Illes Balears, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca el 7 de juliol de 2016 , al Tom 2.666 de l’Arxiu, Secció General, foli 26, secció 8, full número PM-79.193, inscripció 1a, i identificada fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el número de CIF: B-57.967.622.

D’altra banda, l’USUARI, que accedeix a la plataforma per inscriure’s a la Total Energies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR. L’Usuari declara que és més gran (més de 18 anys) i té la capacitat legal necessària per contractar, inscriure’s i participar en aquest esdeveniment, comprenent i acceptant expressament les condicions que es detallen a continuació. En cas de ser menor d’edat, la inscripció es farà sempre sota la supervisió del seu tutor legal, amb el consentiment d’aquest i sota la seva responsabilitat.

3. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

El procés d’inscripció consta dels passos següents, enumerats cronològicament de l’1 al 10:

 1. Un cop iniciat el procés d’inscripció, lusuari és redirigit a la plataforma d’inscripcions. L’usuari ha d’acceptar expressament aquestes condicions d’ús de la plataforma d’inscripcions, les condicions generals de la web, el reglament de la prova i la política de privadesa.
 2. En cas que l’usuari disposi d’un codi d’inscripció, cal introduir-lo. En cas que no hi compti, continuarà amb el procés normal.
 3. En cas que l’usuari s’hagi registrat en edicions anteriors, és possible que amb el seu número d’identificació fiscal o passaport el sistema auto completi determinades dades. En aquest cas, l’usuari és responsable de repassar-los i d’acceptar-los, atès que no es pot garantir la inexistència d’errors.
 4. En cas que l’usuari no s’hagi registrat en edicions anteriors, haurà d’emplenar els camps amb les seves dades personals, dades postals, i dades de la persona de contacte que es designi en cas d’emergència, amb el telèfon d’aquesta. L’usuari és responsable de comptar amb el consentiment de la persona esmentada per a la cessió de les seves dades, sotmetent-se en tot cas a les condicions de privadesa del website.
 5. L’usuari tindrà l’opció d’informar que està federat o no per la RFEC. En cas que no estigui federat per la RFEC, l’usuari assumirà el pagament del preu de l’assegurança obligatòria de 12 euros per participar a la prova. No eximeix del pagament del preu de l’assegurança obligatòria de 12 euros per participar a la prova el fet que l’usuari estigui federat fora d’Espanya, o que l’usuari estigui federat en una federació diferent de la RFEC (per exemple, atletisme, o triatló ). En aquests casos diferents de la llicència RFEC, l’usuari assumirà el pagament del preu de l’assegurança obligatòria de 12 euros per participar a la prova.
 6. L’usuari triarà la talla de mallot. Aquesta elecció és irrevocable amb caràcter general, i no s’admeten canvis en aquest.
 7. L’usuari tindrà l’opció d’adquirir o no determinats béns serveis complementaris al procés d’inscripció, així com fer un donatiu a una ONG. Tot això té caràcter voluntari, sense que calgui fer servir aquestes possibilitats per emplenar el procés d’inscripció.
 8. Emplenats els passos anteriors, es dirigirà a l’usuari a la passarel·la de pagaments per al pagament amb targeta de crèdit. L’usuari serà responsable d’acceptar o no les condicions que pugui preveure la passarel·la de pagaments i que són alienes a 312 Bike & Tours SLU, sense perjudici de les que contenen la clàusula 4 d’aquestes condicions d’ús.
 9. Un cop efectuat el pagament, es rebrà confirmació mitjançant un mail remès per la plataforma a l’adreça de correu designada per l’usuari. Fins a la recepció de la confirmació no es pot considerar finalitzat el procés d’inscripció. En cas de no rebre aquesta confirmació, l’usuari s’ha de considerar com a no inscrit.
 10. L’usuari que estigui federat a la RFEC haurà d’emplenar el formulari de Declaració Responsable i Formulari de Localització Personal (FLP). Per això heu d’accedir a la zona privada de la vostra Federació amb un compte d’usuari a través del següent link: https://rfec.com/index.php/smartweb/auth/acceso_federacion. L’usuari NO federat haurà de completar el mateix formulari en format paper, que estarà disponible al moment de la recollida de dorsals.

En cas de participants menors de 18 anys però majors de 15 anys, un cop formalitzats els tràmits d’inscripció a la plataforma d’inscripcions, el tutor legal sol·licitarà un model d’autorització d’un pare o tutor legal del menor enviant un e-mail a info@granfondoalbertocontador.com, indicant el número d’inscripció i les dades del menor, així com del tutor. Aquesta autorització haurà de remetre’s degudament signada i escanejada a info@granfondoalbertocontador.com en el termini de vint dies després de la realització dels tràmits d’inscripció a la plataforma d’inscripcions i el pagament de la inscripció. Passat aquest termini, s’entendrà que el participant inscrit renuncia a la seva inscripció i tots els drets que confereix la condició de participant, inclosa la renúncia a la recollida de la borsa del participant.

Només s’acceptaran inscripcions pagades, és a dir NO EXISTEIX la possibilitat de preinscripció i pagament en recollir el dorsal.

4. CONDICIONS DE PAGAMENT:

L’USUARI es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit, i manifesta que la que es farà servir és de la seva exclusiva titularitat.

Les dades registrades pel website i/o per la passarel·la de pagaments constitueixen la prova de les transaccions fetes entre el website i els usuaris.

Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard. En cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informarà de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament el procés d’inscripció.

Per a la vostra seguretat 312 Bike & Tours ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als Servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d‟introducció de dades està garantit per la tecnologia d‟encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits.

5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA TotalEnergies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR:

 1. L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar totes les condicions que contenen el Reglament de la prova.
 2. A més, i en especial, l’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les condicions de participació següents a la Gran Fondo Alberto Contador:
 3. L’usuari participarà el 23 de setembre de 2023 a la XII TotalEnergies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR, en el recorregut de 146km.
 4. L’usuari declara conèixer el contingut del Reglament de la prova, el qual accepta totalment. L’usuari és informat que la prova cicloesportiva se subjectarà al que especifica el Reglament de la mateixa, així com que aquestes especificacions poden veure’s modificades, per exemple quant a horaris de sortida, recorreguts finals, etc., en funció de circumstàncies justificades, com ara requisits administratius, estat de les carreteres, condicions climàtiques, etc.
 5. L’usuari declara conèixer que Total Energies Gran Fondo Alberto Contador 146km es una prova cicloesportiva regulada a l’article 9 del Reglament de Ciclisme per a Tothom de la RFEC, és a dir, com una prova cicloesportiva de velocitat lliure, amb un grau de dificultat apreciable (quilometratge o desnivell) i on la participació i l’esforç individual suposen una motivació de superació personal.
 6. L’usuari declara que està en un estat de salut adequat per fer l’esforç físic que suposa participar en una prova de gran fons, segons el recorregut que faci.
 7. L’usuari és l’únic responsable de la cura i custòdia del material amb què efectuï la prova, inclosa la pèrdua o deteriorament d’objectes personals, així com el furt, robatori, pèrdua o altres circumstàncies.
 8. L’usuari es compromet a complir les normes de trànsit, i en especial les de la Llei de seguretat viària i del seu reglament, vetllant per la seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.
 9. L’usuari eximeix 312 Bike & Tours SLU, el president i la junta directiva de la Secció Esportiva 312 Bike & Tours, la Federació Espanyola de Ciclisme, Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, i/o qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de la prova, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat tant per motiu de fets de la circulació com per accidents esportius, inclosa qualsevol reclamació per danys personals o de tercers.
 10. L’usuari es compromet a extremar la precaució davant de possibles imprevistos o vehicles que puguin estar circulant pel recorregut.
 11. L’usuari coneix que hi ha trams perillosos en què haurà d’extremar la precaució, així com descensos prolongats amb corbes en què moderarà la velocitat per evitar danys propis i/o aliens. També coneix que hi ha trams en què l’estat de les carreteres pot no reunir les adequades condicions de seguretat, i diferents túnels que poden NO estar il·luminats i exclou expressament 312 Bike & Tours SLU de la responsabilitat per qualsevol perjudici que patís a causa del mal estat de les carreteres o per motiu de defecte a les infraestructures viàries.
 12. L’usuari sap que hi ha la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica del ciclisme, assumint personalment la responsabilitat dels accidents que pogués causar-se a si mateix o causar qualsevol participant de la prova, eximint i mantenint indemne.Bike & Tours SLU de qualsevol responsabilitat derivada daquests accidents.
 13. La participació implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors de la Total Energies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR a la gravació total o parcial de la seva participació, dona el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la Total Energies GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR o de qualsevol altre esdeveniment organitzat per qualsevol entitat pertanyent al grup de 312 BIKE & TOURS, SLU, en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per part seva a rebre cap compensació econòmica.
 14. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. No és possible substituir un participant per un altre. El participant ha d’acudir personalment a retirar el dorsal, amb una identificació en vigor (DNI o passaport).
 15. L’Organització, assessorada per organismes vinculats amb protecció civil, pot decretar la suspensió parcial o total de la marxa en el cas que disposi d’informació suficient sobre riscos que puguin afectar la seguretat dels participants o del personal col·laborador. Aquests riscos poden estar associats a Fenòmens Meteorològics Adversos (Tormentes, Vents forts, Granissades, etc.), Inundacions, lliscaments de terres, pandèmies, amenaça terrorista, etc. o qualsevol altre incident extern a la marxa cicloesportiva que potencialment la pogués afectar.

6. COST PER AL PARTICIPANT I DESGLOSSAMENT ENTRE PREU DE LA INSCRIPCIÓ, DESPESES DE GESTIÓ:

6.1. El cost total per al participant (incloent-hi el preu d’inscripció i dorsal, la compra del mallot oficial de la prova i les despeses de gestió) és el següent:

 • 59,99 euros per a inscrits a o abans de l’14 de març de 2023.
 • 64,99 euros per a inscrits després de l’15 de març i abans del 3 de maig de 2023.
 • 69,99 euros per a inscrits després del 4 de maig i abans del 10 de juliol de 2023.
 • 74,99 euros per a inscrits després del 10 de juliol i abans del 21 d’agost de 2023.
 • 74,99 euros per a inscrits després del 22 d’agost i abans del 22 de setembre de 2023. En aquest tram no s’inclou el mallot oficial.

6.2. Dins del cost total per al participant, s’inclouen els drets d’inscripció, la compra del mallot oficial de la prova, i les despeses de plataforma d’inscripcions, segons el desglossament següent:

 1. a) Preu del mallot: 41 €
 2. b) Despeses de gestió: 9 €.
 3. c) Drets d’inscripció i dorsal, en funció del moment de la mateixa, que són: Primer període 9,99€. Segon període 14,99 €. Tercer període: 19,99€. Quart període: 24,99€. Preu normal o cinquè període: 65,99 €.

6.3. Tot i que la compra del mallot oficial és obligatòria a la prova, el participant rebrà un únic càrrec pel cost de participació cost total per al participant segons es defineix al punt 6.1 anterior.

6.4. A més del cost anterior, els ciclistes no federats per la RFEC hauran d’abonar 12 euros corresponents a la contractació de la corresponent assegurança per a participants. Els ciclistes inscrits com a federats per la RFEC hauran de presentar la seva llicència en vigor a la recollida del dorsal. La no presentació de la llicència esmentada comportarà l’abonament de 12 euros en concepte d’assegurança d’un dia obligatori. En cap cas no es procedirà a la devolució de l’import de 12€ corresponent a l’assegurança en cas d’un participant que hagi assenyalat que no tenia llicència, i posteriorment l’hagués obtingut.

7. DRET DE DESISTIMENT:

L’usuari podrà desistir de la seva inscripció sense cap motiu dins dels 14 dies naturals comptadors des del dia de formalització de la inscripció. Haureu d’enviar la vostra sol·licitud de desistiment mitjançant correu electrònic a l’adreça info@granfondoalbertocontador.com, indicant la vostra intenció de desistir de la inscripció, adjuntant còpia del correu confirmant la vostra inscripció. 312 Bike & Tours SLU us reemborsarà els drets d’inscripció, no més tard dels 14 dies següents al dia en què rebem la comunicació abans indicada, per mitjà de devolució a la targeta bancària utilitzada per realitzar el pagament. No es tramitarà cap devolució que no segueixi aquest procés ni les efectuades fora del termini.

8. REEMBORSAMENT EN CAS DE NO CELEBRACIÓ DE L’ESDEVENIMENT:

En cas que la celebració de la prova se suspengui o cancel·li per causes de força major, una vegada iniciat l’esdeveniment, el participant no tindrà dret a ser reemborsat dels drets d’inscripció ni dorsal, ni es tornaran, en cap cas, els despeses de gestió, ni el preu del mallot. Als efectes del present paràgraf, s’entén iniciat l’esdeveniment quan s’iniciï el lliurament de dorsals. Per força major s’entenen les causes raonablement fora del control de l’Organització, com ara incendi, desastre natural o meteorològic, pluges o vents d’intensitat suficient per impossibilitar la pràctica de la prova o disminuir considerablement la seguretat dels participants, tall de carreteres o altres actes de govern, disturbis civils, actes criminals o de terrorisme de qualsevol mena, pandèmies i emergències sanitàries, o qualsevol altra causa fora del control directe de l’Organització.

En cas que la celebració de l’esdeveniment es cancel·li per causes de força major, abans d’iniciar-se l’esdeveniment, el participant tindrà dret a ser reemborsat dels drets d’inscripció i dorsal, però no es tornaran, en cap cas, les despeses de gestió , ni el preu del mallot, cas en què l’Organització remetrà el mallot al participant, pagant l’Organització les despeses d’enviament. Als efectes del present paràgraf, s’entén iniciat l’esdeveniment quan s’iniciï el lliurament de dorsals. Per força major s’entenen les causes raonablement fora del control de l’organització segons es descriu al paràgraf precedent.

En el cas que la celebració de l’esdeveniment se suspengui o s’aplace per causes de força major, abans d’iniciar-se l’esdeveniment, entenent-se per aquestes les causes que es descriuen al paràgraf primer d’aquesta clàusula, i aquesta suspensió o ajornament tinguin lloc abans d’iniciar-se la prova, el participant podrà optar per continuar amb la inscripció per a aquesta nova data, sense cost, o comunicar expressament que no participarà, cas en què s’anul·larà el dorsal i tindrà dret a ser reemborsat dels drets d’inscripció i dorsal, però no es tornaran, en cap cas, les despeses de gestió, ni el preu del mallot, cas en què l’Organització remetrà el mallot al participant, pagant l’Organització les despeses d’enviament.

Tot el que disposen els dos paràgrafs precedents no afectarà els drets definits a les lleis espanyoles en matèria de consum.

9. DADES PERSONALS:

Conformement al que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, més conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD), així com la normativa que el desenvolupa, 312 BIKE & TOURS, SLU us informa que les dades personals obtingudes a través de la plataforma d’inscripció seran incloses en un fitxer automatitzat el Responsable del qual és 312 BIKE & TOURS SLU (d’ara endavant, 312 Bike & Tours) amb domicili social a Carrer de les Parres, 51, 07570, Artà, Illes Balears, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca el 7 de juliol de 2016, al Tom 2.666 de l’Arxiu, Secció General, foli 26, secció 8, full número PM- 79.193, inscripció 1a , i identificada fiscalment pel Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya amb el número de CIF: B-57.967.622.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació i comercialització del servei i d’activitats relacionades amb aquests, així com per a finalitats estadístiques i de millora de la qualitat del servei.

Les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari s’entenen veraces i correctes, i aquest darrer és l’únic responsable que la informació proporcionada són real i verídica. El termini durant el qual es conservaran les dades personals recollides mitjançant el formulari serà de quatre anys, una vegada l’Usuari s’hagi donat de baixa.

312 Bike & Tours SLU es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix RGPD.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar laccés no autoritzat a les dades personals.

L’usuari consent en el tractament de les dades de caràcter personal que hagi proporcionat voluntàriament, amb el consentiment exprés previ, amb la finalitat d’enviar-li informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials per a la qual cosa podrem elaborar perfils d’usuari que ens permetin fer-li ofertes personalitzades. Aquestes comunicacions inclouran la paraula PUBLICITAT.

Igualment, us comuniquem que aquestes dades podran ser cedides, i l’usuari consent expressament aquesta cessió, per als fins esmentats anteriorment a l’empresa ARRIERE DU PELOTON, SL (d’ara endavant, ARRIVO CYCLING) l’activitat de la qual és la d’agència de viatges minorista especialitzada en turisme esportiu, amb la finalitat de comunicar-li ofertes i promocions de caràcter turístic i esportiu, així com per a fins estadístiques i de millora de la qualitat del servei. El consentiment per a la comunicació de les dades de caràcter personal té el caràcter de revocable. ARRIRE DU PELOTON, S. L. s’obliga, pel sol fet de la comunicació de les dades, a l’observança de les disposicions del RGPD.

A excepció de la previsió anterior, les dades de caràcter personal que vostè voluntàriament hagi proporcionat a 312 Bike & Tours SLU no seran objecte de cessió a cap altre subjecte ni empresa, llevat dels supòsits concrets en què aquesta cessió estigui emparada pel RGPD. No obstant això, sens perjudici de l’anterior, l’usuari accepta la cessió a tercers de les dades que voluntàriament ha proporcionat que siguin estrictament necessàries per al compliment del servei sol·licitat.

Us informem que, d’acord amb el RGPD, podreu exercir gratuïtament els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició de qualsevol del vostre atorgat consentiment dirigint un escrit a 312 Bike & Tours SLU amb domicili social a Carrer de les Parres, 51, 07570, Artà, Illes Balears, o mitjançant la tramesa d’un correu electrònic dirigit a l’adreça següent: info@granfondoalbertocontador.com

Si us plau, llegiu detingudament aquesta declaració de privadesa abans de formalitzar la inscripció, coneixereu la manera com processarem les vostres dades personals. La formalització de la inscripció implica l’acceptació de la nostra política de privadesa. En cas contrari no utilitzeu aquest Lloc.

En cas que l’usuari tingui qualsevol dubte sobre protecció de dades o el seu dret a intimitat, poseu-vos en contacte amb 312 Bike & Tours per qualsevol dels mitjans indicats per exercir el dret de desistiment.